جایگاه تامل و اندیشه

حلقه‌ی فلسفی کابل

Kabul Philosophical Circle

کارگاه، گفتمان و متن

«حلقه‌ی فلسفی کابل» به‌این باور است که جستجوی معنا و حقیقت و تفکر و تامل در باب واقعیت یکی هم از راه‌ی همین تفکر و اندیشه‌ورزی پرمدد و مطلوب قابل کنکاش و تامل است. با گفتمان‌های تیوریک و نوشتار سعی بدان دارد تا این مهم نه در گستره‌ی انتزاعی که در بستر زندگی هم جریان بیابد. چون‌که هجوم و ازدحام پهنای معلومات دیجیتال، این‌را هم سبب می شود که مخاطب گاه به بدفهمی و سرگشتگی دچار گردد و به نگرشِ ذهنیِ که بالاثر دریافتِ  داده‌ها در عدم وجود ارزیابی و تامل نقادانه است، اکتفا و کار کند. ازین‌رو حلقه برای پیونددهی آگاهان و مخاطب در بستر گفتمان و پرداخت برای رفع این کمبود خواهد کوشید تا آموزه‌های فلسفی با توانایی پرسش‌گری و تامل نقادانه همراه شود.

متن‌های نوشتاری

در برابر چرای بزرگ

زیستن، دغدغه‌ای‌ست که آدمی را وامی‌دارد که با پرداختن به «لذت زیستن» و کمیت زندگی دایم در تامل و مجادله باشد تا بیابد که چگونه بایدش زیست. بعد شاید با آن «چرای» بزرگ این چگونگی بربخورد. فلسفه، جرات مواجهه‌شدن و پرداختنِ جدی به این «چرا» را نمود می‌کند؛ چرای چگونگی را و در پی یافتن این مهم می‌شود که مثلا چرا هستیم.

پروژه ها

پله به پله تا ملاقات اندیشه

حلقه‌ی فلسفی کابل در تفاهم و همکاری با نهاد های پژوهشی و دانشگاه‌ها، غرض تحقیق، آمارگیری و کنکاش در پروسه‌ی تفکر و دیدگاه ها، به مصاحبه‌ها و گفتمان‌ها پرداخته‌است. این پروژه در سه کتگوری و زیربخش‌های مختلف ارایه خواهد شد. شما در سلسله‌ی اول بخش مصاحبه‌ها و جواب به سوالات مشترک فلسفی و اجتماعی را شاهد خواهید بود. مردم در برابر پرسش مشترک، چگونه می‌اندیشند؟

  • افکار

رو در رو  گفتمان

استنتاج، پزوهش و نتیجه‌گیری

تکثرگرایی

متنی از موسا فرکیش

از سری سخنرانی‌ها

گفتاری در باب پدیدارشناسی

حلقه‌ی فلسفی کابل، کارگاه هایی را جهت گفتمان  پیرامون موارد فلسفی دایر میکند. اینجا شما شنونده ی جلسه ی نشانه شناسی و هرمنوتیک هستید. برای شنود سخنرانی های بیشتر به صفحه ی سخنرانی ها مراجعه فرمایید

Video afspelen

تامل در گستره‌ی روان‌کاوانه‌ی شخصیت، از مهم‌ترین بحث‌هاست؛ هم بدان‌جهت که گذر ازین پهنا برای کاوش ذهن و ادراک و عواطف دریچه‌ی عبور می‌گشاید. داستان‌های کتابِ «مینا در برف» برای ره‌یافت بر درون ذهن و کنکاش روانکاوانه، بر علاوه‌ی نمادسازی سیر کردار، به ریزه‌کاری هایی از مصروفیت‌های پرسناژها هم پرداخته‌است . شاید در نگاه نخست این پرداخت، کارِ کنده از روال ماجرای بزرگ درون داستانی به‌نظر آید، اما نویسنده آگاهانه برای تشریح وضعیتِ روان‌پریش پرسناژ و رویتِ اضطراب بنیادی، به چنین ابزاری دست یازیده‌است تا درکِ تیپ روان‌شناختی شخصیت داستانی را وضوح بیشتر دهد

غزال نور

مردی در دنیای تنگ کابوس و خیالها، انسانی است در جستجوی حقیقت، دنبال پاسخ، دنبال مفهوم هستی و جهان؛ انسانیست متفاوت از دیگران. او در جامعه یی زیست دارد که با مردمانش رابطه ندارد، زبان مشترک ندارد. از دید او جامعه، جامعه ء معلول و معیوبیست که یا پا ندارد یا اگر دارد کوتاه است، آهسته و بطی حرکت میکند

پنج مشکل روشنفکران افغانستان

متنی از م. فرهود

حسین پرواز

استعاره، بنياد شعر فارسى

استعاره در لغت به معناى عاريت / قرض گرفتن است و در مباحث بيان ادبى نوعى زبان مجازى و يكى از مهمترين راهكارهاى تصوير پردازى شاعرانه مى باشد.
،اساس اين تصويرگرى بر جانشينى هويت قرض شدگى به جاى هويت حقيقى شى پديده يا مفهوم استوار است

 

از سری سخنرانی‌ها

در باب هم‌سخنی شادروان داکترنکهت

حلقه‌ی فلسفی کابل در مراسم یادبود داکترحمیرانکهت‌دستگیرزاده شرکت داشت و اعضای حلقه سخنرانی‌هایی داشتند. اینجا شما فشرده‌ی سخنان موسی فرکیش را در باب هم‌سخنی متن داکتر نکهت میتوانید ببینید و بشنوید.

Video afspelen
نقاشی، منطق خشونت و ژیل دلوز

تهمینه تومیریس

از نشانه تا معنا

فلسفه، هرمنوتیک، نقد، اخلاق، معناشناسی، روشنفکری